Αρχιτεκτονικές μελέτες

Βασική αρχή της εταιρείας μας κατά τον σχεδιασμό ενός αρχιτεκτονικού έργου είναι η ανάλυση των αναγκών των χρηστών του και η επίτευξη της μεγαλύτερης δυνατής λειτουργικότητας που εξυπηρετεί αυτές τις ανάγκες.
Η εταιρία μας παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες αρχιτεκτονικού σχεδιασμού όπως :

Ειδικότερα όσον αφορά στον στατικό σχεδιασμό και έλεγχο μελετών, παρέχονται ολοκληρωμένες υπηρεσίες σε όλες τις εφαρμογές αυτού, δηλαδή:

 • Ανάλυση, διαστασιολόγηση και αντισεισμικό σχεδιασμό κτιριακών έργων
 • Έλεγχο υφιστάμενων κατασκευών και επισκευές από σεισμούς, πυρκαγιές, κ.λ.π.
 • Επισκευές και ενίσχυση διατηρητέων κτιρίων

Ηλεκτρομηχανολογικές μελέτες

Η εκπόνηση ηλεκτρομηχανολογικών μελετών γίνεται από τμήμα μελετών της εταιρείας μας, όπου εξειδικευμένοι μηχανικοί με την υποστήριξη σύγχρονων τεχνολογιών Η/Υ και λογισμικών προγραμμάτων εκπονούν μελέτες όπως για παράδειγμα :

 • Μελέτη Δικτύων ύδρευσης / αποχέτευσης
 • Μελέτη Πιεστικών/αντλητικών συγκροτημάτων
 • Μελέτη Θέρμανσης και Κλιματισμού
 • Μελέτη ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων ισχυρών και ασθενών ρευμάτων

Στατικές μελέτες

Το μελετητικό τμήμα της εταιρείας μας διαθέτει καταρτισμένους και έμπειρους πολιτικούς μηχανικούς με εξειδίκευση στον αντισεισμικό σχεδιασμό τεχνικών έργων, το οποίο γνωρίζει καλά την κτιριοδομική Νομοθεσία και το Κανονιστικό πλαίσιο που διέπει τις μελέτες της κατηγορίας αυτής (Ελληνικός Κανονισμός Οπλισμένου Σκυροδέματος, Ελληνικός Αντισεισμικός Κανονισμός).

Τοπογραφικές μελέτες

Το γραφείο μας διαθέτει πολύχρονη εμπειρία στην εκπόνηση πάσης φύσεως τοπογραφικών διαγραμμάτων και εφαρμογών, διαθέτοντας την απαιτούμενη τεχνογνωσία και τον απαραίτητο εξοπλισμό μετρήσεων τελευταίας τεχνολογίας.

Οι τοπογραφικές μελέτες περιλαμβάνουν επίγειες μετρήσεις και εργασίες γραφείου που συντάσσονται σύμφωνα με τις απαιτούμενες προδιαγραφές ανάλογα με τον σκοπό, για τον οποίο θα χρησιμοποιηθούν όπως για παράδειγμα:

 • Συμβολαιογραφικές πράξεις (αγοραπωλησίες, κληρονομιές, διανομές κλπ)
 • Έκδοση οικοδομικών αδειών
 • Έκδοση αδειών λειτουργίας
 • Τακτοποίηση αυθαιρέτων
 • Δήλωση κτηματολογίου – Χωρικές μεταβολές κτηματολογικών διαγραμμάτων
 • Έλεγχος αρτιότητας και οικοδομησιμότητας οικοπέδων ή αγροτεμαχίων
 • Οριοθέτηση και κατάτμηση οικοπέδων – αγροτεμαχίων σε οριζόντιες και κάθετες συνιδιοκτησίες
 • Πράξη τακτοποίησης – αναλογισμού – προσκύρωσης
 • Έλεγχος – Εύρεση αγροτεμαχίων
 • Ογκομετρήσεις, χωροσταθμήσεις και υψομετρικές μελέτες
 • Χαράξεις θεμελίωσης, ορίων και πολεοδομικών γραμμών

Μελέτες πυροπροστασίας

To τμήμα μελετών μπορεί να συντάξει μελέτες παθητικής και ενεργητικής πυροπροστασίας για κάθε περίπτωση νέου ή υφιστάμενου κτιρίου και οποιαδήποτε χρήση, απλή ή μικτή, σύμφωνα με το σχετικό Π.Δ. και τις. Αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες για την έκδοση ή την ανανέωση των απαιτούμενων πιστοποιητικών πυροπροστασίας.

Συντάσσουμε μελέτες για όλα τα είδη των εγκαταστάσεων:

 • Καταστήματα
 • Χώροι συνάθροισης κοινού
 • Βιομηχανίες, βιοτεχνίες, εργαστήρια
 • Αποθήκες

Βελτιστοποίηση λειτουργίας Η/Μ εγκαταστάσεων

Ιδιαίτερα στην Ελλάδα η αυξημένη κατανάλωση ενέργειας των κτιρίων οφείλεται στην παλαιότητά τους, την ελλιπή ή ανύπαρκτη πολλές φορές συντήρηση τους και την μη ενσωμάτωση σύγχρονης τεχνολογίας σε αυτά.

Η εταιρεία μας μπορεί να αναλαμβάνουμε την ενεργειακή διαχείριση των κτιρίων καθώς και την εκπόνηση μελετών εξοικονόμησης – ανάκτησης ενέργειας.
Ως ενεργειακή διαχείριση κτιρίου νοείται μία συστηματική, οργανωμένη και συνεχής δραστηριότητα που αποτελείται από ένα προγραμματισμένο σύνολο διοικητικών, τεχνικών και οικονομικών δράσεων. Εδώ εκπονούμε ένα πρόγραμμα παρακολούθησης και έλεγχου ορθής λειτουργίας του Η/Μ εξοπλισμού του κτιρίου, όπως κεντρικών εγκαταστάσεων θέρμανσης-ψύξης, αντλίες, πιεστικά, φωτισμός και διενέργεια περιοδικών συντηρήσεων και επεμβάσεων με σκοπό την αποδοτικότερη λειτουργία τους.

Συλλογή στοιχείων για την κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος, πετρελαίου, φυσικού αερίου ή άλλου καυσίμου.
Δημιουργία βάσης δεδομένων για τις ενεργειακές καταναλώσεις του κτιρίου.
Ανάλυση της ενεργειακής κατανάλωσης με βάση την λειτουργία του κτιρίου και εντοπισμός των πεδίων βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης.
Σύνταξη ετήσιας συνοπτικής έκθεσης ενεργειακής καταγραφής και ελέγχου στον ιδιοκτήτη του κτιρίου.
Καθορισμός και προγραμματισμός των τεχνικοοικονομικών χαρακτηριστικών των προτεινόμενων παρεμβάσεων βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης και εξοικονόμησης ενέργειας.

Ενεργειακές μελέτες

Με τον όρο Ενεργειακή Αναβάθμιση χώρου ή κτιρίου, εννοούμε τις παρεμβάσεις και τις αλλαγές που πρέπει να πραγματοποιηθούν έτσι ώστε α) να απαιτεί την ελάχιστη δυνατή κατανάλωση ενέργειας προκειμένου να λειτουργεί με τις βέλτιστες συνθήκες άνεσης και β) να έχει τις λιγότερες δυνατές ενεργειακές απώλειες.
Ο βέλτιστος τρόπος για την μείωση της καταναλισκόμενης ενέργειας και την ελαχιστοποίηση των εκπεμπόμενων ρύπων είναι η εφαρμογή των απαραίτητων ενεργειακών παρεμβάσεων. Η επιλογή των απαραίτητων παρεμβάσεων είναι σχετική με την χρήση ενός χώρου, την τοποθεσία στην οποία βρίσκεται και από άλλους παράγοντες.

Η ενεργειακή μελέτη του χώρου σας έχει σαν αντικείμενο την καταγραφή της υφιστάμενης ενεργειακής κατάστασης αυτού, την πρόταση-επιλογή των βέλτιστων τεχνικών ενεργειακών παρεμβάσεων και τέλος τον υπολογισμό της νέας ενεργειακής κατάστασης του χώρου, αφού εφαρμοστούν οι προτεινόμενες ενεργειακές παρεμβάσεις.

Ορισμένες από τις πιθανές παρεμβάσεις που αναβαθμίζουν ενεργειακά ένα κτίριο είναι:

 • Εναλλακτικοί τρόποι θέρμανσης
 • Αντικατάσταση κουφωμάτων
 • Προσθήκη εξωτερικής θερμοπρόσοψης
 • Μόνωση δωμάτων ή πράσινη στέγη δωμάτων

Οι λύσεις εξοικονόμησης ενέργειας ταιριάζουν στο κτίριο σας και σας αποφέρουν άμεσα αποτελέσματα. Εξοικονομήστε έως και 50% στους λογαριασμούς σας με μελετημένες παρεμβάσεις στο σπίτι, στο διαμέρισμά σας ή στον επαγγελματικό σας χώρο, γνωρίζοντας από πριν πόσα χρήματα θα εξοικονομείτε! Όλες οι προτάσεις μας συνοδεύονται από κατάλληλη οικονομοτεχνική μελέτη εκπονημένη από το μελετητικό τμήμα μας..

Η διαδικασία που ακολουθούμε είναι η εξής:

 • Αποτυπώνουμε το κτίριο που πρόκειται να αναβαθμιστεί ενεργειακά.
 • Εκπονούμε την απαραίτητη ενεργειακή μελέτη και παρουσιάζουμε τις απαιτούμενες ενεργειακές παρεμβάσεις.
 • Κοστολογούμε τις ενεργειακές παρεμβάσεις και παραδίδουμε την οικονομοτεχνική μελέτη.
 • Εκδίδουμε το Ενεργειακό Πιστοποιητικό του κτιρίου.