Οικοδομικές Άδειες

Η εταιρεία μας με μεγάλη εμπειρία στην ανέγερση κτιρίων αναλαμβάνει την έκδοση οικοδομικών αδειών βάσει του Νέου Οικοδομικού Κανονισμού (Ν. 4067/9-4-2012) που απαιτούνται για την εκτέλεση οποιασδήποτε εργασίας δόμησης όπως:

 • Κατεδάφιση κατασκευών
 • Εκσκαφές, επιχώσεις, επιστρώσεις, διαμορφώσεις, γηπέδων/ οικοπέδων και αύλειων χώρων
 • Ανέγερση, προσθήκη και επισκευή κτιρίων
 • Τροποποίηση των όψεων του κτιρίου
 • Αλλαγή χρήσης, σε περίπτωση που επέρχονται αλλαγές προς το δυσμενέστερο σε διάγραμμα δόμησης, φορτίων σχεδιασμού και κεντρικών μηχανολογικών εγκαταστάσεων.

Άδειες εργασιών μικρής κλίμακας

Άδεια εργασιών μικρής κλίμακας απαιτείται σε μια σειρά από μικρές εργασίες σε κτίρια που υφίστανται νόμιμα όπως για παράδειγμα:

 • Τοποθέτηση προκατασκευασμένων κατοικιών
 • Η κατασκευή ανελκυστήρα για τη μετακίνηση ατόμων με αναπηρία σε υφιστάμενα κτίρια.
 • Τοποθέτηση ικριωμάτων.
 • Τοποθέτηση εργοταξιακών οικίσκων.
 • Εξωτερικούς χρωματισμούς ή αντικατάσταση κιγκλιδωμάτων ή επισκευή επιχρισμάτων των όψεων με χρήση ικριωμάτων.
 • Επένδυση όψεων και αντικατάσταση υαλοπετασμάτων.
 • Τοποθέτηση εξωτερικής θερμομόνωσης ή παθητικών ηλιακών συστημάτων στις εξωτερικές όψεις υφιστάμενων κτιρίων, εφόσον δεν αλλοιώνονται οι όψεις.
 • Συντήρηση, επισκευή στεγών με χρήση ικριωμάτων.
 • Αντικατάσταση στέγης, στις ίδιες διαστάσεις, χωρίς μεταβολή στον όγκο και χωρίς αύξηση στο τελικό ύψος του κτιρίου και της στέγης.
 • Τοποθέτηση ηλιακών και φωτοβολταϊκών συστημάτων.

Άδειες βιοτεχνικών και βιομηχανικών εγκαταστάσεων

Οι άδειες βιομηχανίας και εργαστηρίων μέχρι ενός μεγέθους ισχύος και όχλησης εκδίδονται από τις αρμόδιες υπηρεσίες της Περιφέρειας (Διεύθυνση Ανάπτυξης) αφού πρώτα υπάρχει η σύμφωνη γνώμη και οι εγκρίσεις από τις συναρμόδιες υπηρεσίες π.χ. Δ/νση Υγειονομικού Ελέγχου, Πυροσβεστική Υπηρεσία, Πολεοδομία, Διεύθυνση περιβάλλοντος κλπ.

Εγκρίσεις αρχαιολογίας

Αλλαγή χρήσης χώρων

Σε κτίρια που έχουν νόμιμη οικοδομική άδεια είναι δυνατή η αλλαγή της χρήσης του κτιρίου ή ενός τμήματος αυτού, από την χρήση με την οποία εκδόθηκε η οικοδομική άδεια σε μια άλλη χρήση όπως πχ από κατάστημα σε κατοικία ή αντίστροφα. Η αλλαγή αυτή απαιτεί την έκδοση νέας άδειας αλλαγής χρήσης.
Συνήθως, η αλλαγή της χρήσης ενός κτιρίου ή κάποιου τμήματος συνοδεύεται και από εργασίες διαμόρφωσης του χώρου.

Η διαδικασία της αλλαγής χρήσης απαιτεί τροποποίηση των μελετών που έχουν υποβληθεί στην αρχική άδεια:

 • καθορισμός των λειτουργιών του κτιρίου
 • σύνταξη του κτιριολογικού προγράμματος
 • προκαταρκτικός αρχιτεκτονικός σχεδιασμός και εναλλακτικές λύσεις
 • οριστική αρχιτεκτονική μελέτη
 • μελέτη εφαρμογής
 • επίβλεψη κατασκευής

Άδειες επαγγελματικών χώρων

Η εταιρία μας είναι σε θέση να αναλάβει τη διεκπεραίωση της διαδικασίας αδειοδότησης της επιχείρησής σας με τρόπο αποτελεσματικό, γρήγορο και οικονομικό. Η σωστή σειρά των διαδικασιών, η αποφυγή απρόβλεπτων καταστάσεων και ο συνδυασμός της εκτέλεσης των εργασιών και κατάθεσης των δικαιολογητικών στο σωστό χρόνο, μπορεί να συντομεύσει κατά πολύ τις διαδικασίες, να μειώσει τα έξοδα εγκατάστασης και να καταστήσει την επιχείρηση κερδοφόρα νωρίτερα.

Η εταιρεία μας, βάσει των απαιτήσεων της κείμενης Νομοθεσίας, αναλαμβάνει την εκπόνηση των απαιτούμενων μελετών και σχεδιαγραμμάτων, καθώς και την πλήρη διεκπεραίωση των εργασιών τόσο στον αρμόδιο Δήμο για την έκδοση της απαιτούμενης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας όσο και σε όλες τις συναρμόδιες Υπηρεσίες (Δ/νση Υγειονομικού Ελέγχου, Πυροσβεστική Υπηρεσία, Πολεοδομία, κλπ).

Συνοπτικά αναφέρουμε τις παρακάτω περιπτώσεις:

Άδειες καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος όπως καταστήματα εμπορίας τροφίμων, εστιατόρια, πιτσαρίες, καφετέριες κλπ

Η αδειοδότηση τους γίνεται βάσει της ΥΔ ΑΙβ/8577/83, όπως αυτή έχει συμπληρωθεί από μεταγενέστερες Υπουργικές Αποφάσεις.

Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων – Εγκρίσεις περιβαλλοντικών όρων

Οι Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων αποτελούν μια θεσμοθετημένη προσπάθεια του ανθρώπου να διατηρήσει την ποιότητα του περιβάλλοντος και τις επιπτώσεις σε αυτό από την κατασκευή ενός τεχνικού έργου. Οι επιπτώσεις μπορεί να είναι άμεσες ή έμμεσες, αναστρέψιμες ή μη και ενδέχεται να επηρεάσουν θετικά ή αρνητικά το φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον.

Οι εξειδικευμένοι μελετητές μας εκπονούν μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων για την αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων όπου εξετάζονται όλες τις διαθέσιμες εναλλακτικές λύσεις μέσα από το πρίσμα της βιώσιμης ανάπτυξης, ώστε η επέμβαση στο περιβάλλον να γίνεται μέσα από μία ορθολογική και αντικειμενική διαδικασία επιλογής της βέλτιστης λύσης, τόσο για τις ανάγκες της τοπικής κοινωνίας, όσο και για την προσαρμογή της επιχείρησης.

Η διαδικασία αυτή περιλαμβάνει μία ή περισσότερες μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων ανάλογα με το στάδιο του έργου ή της δραστηριότητας, οι οποίες υποβάλλονται προς έγκριση στις αντίστοιχες περιβαλλοντικές αρχές.

Οι ΜΠΕ περιγράφουν το τεχνικό έργο, την υφιστάμενη κατάστασης του περιβάλλοντος, τους τομείς περιβάλλοντος που ενδέχεται να θιγούν, τις ενδεχόμενες επιπτώσεις, και προτεινόμενα μέτρα αντιμετώπισής των επιπτώσεων, καθώς και εναλλακτικές λύσεις, προτάσεις ή περιορισμούς, ώστε το έργο να μπορεί να κατασκευαστεί και να λειτουργήσει μέσα στο υφιστάμενο νομικό πλαίσιο.

Συνοπτικά μια μελέτη ΜΠΕ περιλαμβάνει τα ακόλουθα στάδια:

 • Προδιαγραφές ΜΠΕ
 • Υποβολή Φακέλου ΜΠΕ στην αρμόδια περιβαλλοντική αρχή,
 • Έλεγχος πληρότητας Φακέλου ΜΠΕ,
 • Δημόσια διαβούλευση
 • Γνωμοδότηση από υπηρεσίες με ειδικές αρμοδιότητες (Υπουργείου Πολιτισμού, Τουρισμού)
 • Τελική Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών όρων (ΑΕΠΟ) για την κατασκευή και λειτουργία ενός έργου ή μιας δραστηριότητας.