Η εταιρία μας αναλαμβάνει έργα του ευρύτερου δημοσίου τομέα είτε συμμετέχοντας αυτόνομα σε δημόσιο διαγωνισμό, είτε ως κοινοπραξία με άλλες εταιρίες του κλάδου αλλά και ως υπεργολάβος τμημάτων έργων δημοσίου χαρακτήρα.
Στο πεδίο έργα έχουμε παραθέσει μια σειρά έργων δημόσιων υποδομών πολλών διαφορετικών κατηγοριών που έχουμε εκτελέσει την τελευταία 20ετία.

Η συμμετοχή μας στην υλοποίηση των παραπάνω έργων που χρηματοδοτήθηκαν και ελέγχθηκαν από εθνικούς και ευρωπαϊκούς φορείς μας έδωσε την δυνατότητα να μάθουμε και να αποκτήσουμε εμπειρία από όλες τις πρότυπες διαδικασίες διαχείρισης.