Στον κλάδο του περιβάλλοντος αναλάβαμε την εκτέλεση έργων διαχείρισης υγρών αστικών αποβλήτων με την κατασκευή, επέκταση και εκσυγχρονισμό μικρής και μεσαίας κλίμακας μονάδων επεξεργασίας λυμάτων (βιολογικοί καθαρισμοί). Σε συνεργασία με ειδικούς μελετητές αναλάβαμε την υλοποίηση τέτοιων έργων που παραδόθηκαν σε τοπικούς φορείς έτοιμοι προς λειτουργία. Με ξεχωριστή συμβολή στην μελέτη και τον σχεδιασμό κατασκευάσαμε έργα τεχνικά άρτια ακολουθώντας όλες τις προδιαγραφές και περνώντας άριστα όλους τους διοικητικούς και τεχνικούς ελέγχους από εθνικούς και ευρωπαϊκούς μηχανισμούς ελέγχου και χρηματοδότησης.

Τα έργα μας