Μελέτη-κατασκευή συστήματος συλλογής και επεξεργασίας όμβριων υδάτων α)Πίστας στάθμευσης αεροσκαφών, β) μηχανοστασίων επισκευών και γ) πυροσβεστικού σταθμού στον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών “Ελευθέριος Βενιζέλος”

Στο έργο περιλαμβάνονται συνοπτικά οι παρακάτω εργασίες:

  • Υδραυλικές μελέτες
  • Διαστασιολόγηση και επιλογή εξοπλισμού
  • Προμήθεια εξοπλισμού
  • Επίβλεψη εγκατάστασης

Tο έργο έγινε σε υπεργολαβική μορφή με τον κύριο συμβαλλόμενο, την γερμανική εταιρία AWAS International GmbH.

Φορέας κατασκευής και χρηματοδότησης: Διεθνής Αερολιμήν Αθηνών (ΔΑΑ).
Χρονολογία υλοποίησης: 2006, 2007, 2009, 2010, 2011.