Εκπόνηση διαχειριστικών σχεδίων αποβλήτων και σχεδίων πρόληψης της θαλάσσιας ρύπανσης και προμήθεια εξοπλισμού συλλογής ρυπαντικών ουσιών σε περίπτωση ατυχήματος όπως πλωτά φράγματα, απορροφητικά υλικά, ειδικός εξοπλισμός αποθήκευσης της εταιρίας OPEC Ltd.

Φορέας κατασκευής και χρηματοδότηση: PORT KARRAS AE.
Χρονολογία υλοποίησης: 2007.