Στα ξενοδοχεία Pallazo di Zante, Zante Royal και Porto Romanza water park της Ζακύνθου εκπονήθηκαν μελέτες επαναχρησιμοποίησης και τριτοβάθμιας επεξεργασίας των λυμάτων με σκοπό την αυστηρότερη παρακολούθηση των περιβαλλοντικών όρων και τον περιορισμό της κατανάλωσης καθαρού νερού

Συγκεκριμένα έγιναν οι παρακάτω εργασίες:

1) Μελέτη σχεδιασμού και εφαρμογής συστήματος επαναχρησιμοποίησης επεξεργασμένων λυμάτων για άρδευση και υπεδάφια διάθεση.

2) Μελέτη εφαρμογής (υδραυλική & υγιεινολογική) τριτοβάθμιας επεξεργασίας λυμάτων.

3) Μελέτη επεξεργασίας και επανακυκλοφορίας νερού water park.

4) Κατασκευαστικές εργασίες τριτοβάθμιας επεξεργασίας λυμάτων.

5) Κατασκευαστικές εργασίες συστήματος επεξεργασίας νερού water park.

Φορέας κατασκευής και χρηματοδότηση: Zante Group AE.
Χρονολογία υλοποίησης: 2012, 2013, 2014, 2015