Μελέτη, αδειοδότηση, κατασκευή και προμήθεια εξοπλισμού του ιδιωτικού ΧΥΤΑ στις εγκαταστάσεις της εταιρίας HQF S.A. ¨Πρώην ΜΙΜΙΚΟΣ¨ για την αντίστοιχη υγειονομική ταφή των αποβλήτων του σφαγείου, της μονάδας πάχυνσης, της μονάδας παραγωγής φυραμάτων και του εκκολαπτηρίου της εταιρίας.

Παράλληλα εκπονήθηκε Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του φυραματοποιείου και εκκολαπτηρίου της εταιρίας

Φορέας κατασκευής και χρηματοδότηση : HQF S.A.
Χρονολογία υλοποίησης : 2008, 2009.