Οι μελέτες που εκπονήθηκαν έχουν σκοπό την αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών κινδύνων από τις γενικότερες δραστηριότητας του ναυπηγείου και την εκπλήρωση των αυστηρότερων κανόνων και μέτρων της περιβαλλοντικής νομοθεσίας.

Αναλυτικότερα έγιναν οι παρακάτω μελέτες :

1) Μελέτη εφαρμογής (υδραυλική & υγιεινολογική) αναβάθμισης της εγκατάστασης επεξεργασία λυμάτων δυναμικότητας 1.000p.e.

2) Μελέτη διαχείρισης και επεξεργασίας πετρελαϊκών καταλοίπων πλοίων (oil waste – bilge water)

3) Σχέδιο παραλαβής και διαχείρισης αποβλήτων και καταλοίπων φορτίου πλοίων του λιμένα του ναυπηγείου.

4) Μελέτη αποκατάστασης – εξυγίανσης ρυπασμένων χώρων του ναυπηγείου από πετρελαιοειδή, χρώματα και διάφορες άλλες πτητικές οργανικές ενώσεις (VOCs)
Παράλληλα έγινε και ανανέωση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων της λειτουργίας της εγκατάστασης.

Φορέας κατασκευής και χρηματοδότησης : Ναυπηγεία Χαλκίδας Α.Ε.
Χρονολογία υλοποίησης: 2012, 2013, 2014, 2015.