Κατασκευή εσωτερικών δικτύων αποχέτευσης των Δήμων Οινοφύτων και Σχηματαρίου και αντλιοστασίων Α1 (δευτερεύον) και Α2 (κεντρικό) και των καταθλιπτικών αγωγών μεταφοράς λυμάτων του Δήμου Οινοφύτων. Κατασκευή αντλιοστασίου εισόδου – ανύψωσης λυμάτων Σχηματαρίου στον ΒΙΟ.ΚΑ. Κατασκευή φρεατίων ασφαλείας (εκκένωσης και αερεξαγωγών) του καταθλιπτικού αγωγού μεταφοράς. Διάνοιξη πλαγιογεωτρήσεων σε γραμμές του ΟΣΕ για την διέλευση αποχετευτικών αγωγών.

​Φορέας κατασκευής: ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΟΙΝΟΦΥΤΩΝ – ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
Χρηματοδότηση: ΕΑΠΤΑ 2 ΧΡΗΣΗ 2010

​Κατασκευή αγωγού μεταφοράς λυμάτων Οινοφύτων στον ΒΙΟ.ΚΑ. PVC Φ250/10atm L=5.129m

Κατασκευή αγωγού μεταφοράς του αντλιοστασίου Α1 Οινοφύτων PVC Φ160/10Atm, L=247m

Κατασκευή βαρυτικού αγωγού μεταφοράς Σχηματαρίου, PVC Σ41/ Φ400. Φ630, L=4.005m

Κατασκευή κεντρικών & δευτερευόντων συλλεκτήρων ακαθάρτων Οινοφύτων PVC Σ41, L=4.918m

Κατασκευή κεντρικών & δευτερευόντων συλλεκτήρων ακαθαρτ. Σχηματαρίου PVC Σ41, L=5.734m

Κατασκευή υπογείων αντλιοστασίων Α1(δευτερεύον) και Α2 (κεντρικό) Οινοφύτων και εγκατάσταση Η/Μ εξοπλισμού (υποβρ. αντλίες, υδραυλικά εξαρτήματα, ηλεκτρικές εγκαταστάσεις, Η/Ζ)

Κατασκευή αντλιοστασίου ανύψωσης λυμάτων στον ΒΙΟ.ΚΑ (υποβρύχιες αντλίες, υδραυλικά εξαρτήματα, ηλεκτρικές εγκαταστάσεις)

Κατασκευή αναμονών σύνδεσης κατοικιών: 554 τεμάχια

Κατασκευή φρεατίων επίσκεψης: 349 τεμάχια