Κατασκευή καταθλιπτικών αγωγών για την προσαγωγή των αστικών λυμάτων των Δ.Δ. Βασιλικού, Αγίου Νικολάου και Νέας Λαμψάκου του Δήμου Χαλκιδέων στο Κέντρο Επεξεργασίας Λυμάτων Χαλκίδας που περιλαμβάνει τους καταθλιπτικούς αγωγούς διασύνδεσης των αντλιοστασίων μεταξύ τους και μέχρι την δεξαμενή εξισορρόπησης του ΚΕΛ. Ο σχεδιασμός των αντλιοστασίων έχει γίνει με τέτοιον τρόπο και περιλαμβάνει τον απαραίτητο εξοπλισμό ώστε η διαχείριση των λυμάτων της περιοχής να είναι συμβατή με τις υφιστάμενες παροχές της πόλης της Χαλκίδας και την τελική επεξεργασία από το ΚΕΛ. Κατασκευή πέντε αντλιοστασίων που αποτελούνται από υγρό θάλαμο και ανεξάρτητο θάλαμο με πλήρη Η/Μ εξοπλισμό. Όλες οι κατασκευές των αντλιοστασίων έγιναν υπόγειες με κατάλληλες μεθόδους στεγανοποίησης. Τα πίλλαρ με τους ηλεκτ. Πίνακες κίνησης, αυτοματισμών και τηλεμετρίας είναι υπέργεια. Οι σωληνώσεις έγιναν από υλικό HDPE ΡΕ 100 με διαμέτρους Φ355/10Atm και Φ200/10Atm μεταξύ τους συνδεδεμένες με αυτογενή μετωπική συγκόλληση. Όλα τα τμήματα των αγωγών υπεβλήθησαν σε δοκιμές στεγανότητας υπό πίεση.

Φορέας κατασκευής: Δ.Ε.Υ.Α. ΧΑΛΚΙΔΑΣ
Χρηματοδότηση: Ε.Π. Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη 2007-2013

Κατασκευή καταθλιπτικών αγωγών διασύνδεσης Αντλ. Α1 – Α2 (τελικό τμήμα) : L=1060 m , Αντλ. Α2 – Α3’ : L=733 m , Αντλ. Α3’ – Α5 L=3922 m, Αντλ. Α5 – ΚΕΛ L=1703 m, Αντλ. Α3 τοπικό – Α3’ : L=1310 m

Κατασκευή πέντε αντλιοστασίων λυμάτων που περιλαμβάνει το δομικό μέρος του υγρού θαλάμου και του θαλάμου Η/Μ εξοπλισμού από οπλισμένο σκυρόδεμα, όλα υπόγεια στεγανά κατασκευασμένα εντός περιφραγμένου χώρου.

Ηλεκτρομηχανολογικός εξοπλισμός: Υποβρύχια αντλητικά συγκροτήματα αυτόματης σύνδεσης (pedestal), αναδευτήρας, αεροσυμπιεστής και διαχύτες αέρα υγρού θαλάμου, Ηλεκτροπαραγωγό Ζεύγος, Σύστημα απόσμησης με ειδικό φίλτρο, εσχαρόκαδος εισόδου λυμάτων από δίκτυο με γερανό, δικλείδες και βαλβίδες αντεπιστροφής, βοηθητική αντλία αποστράγγισης, βαρούλκο εταβλητής θέσης, ηλεκτρικοί πίνακες κίνησης και αυτοματισμού.