Βελτίωση της μονάδας του Βιολογικού Καθαρισμού με συμπλήρωση της επεξεργασίας με αποφωσφόρωση, αποχλωρίωση και τριτοβάθμια επεξεργασία (φίλτρανση), διαμόρφωση του περιβάλλοντα χώρου και ασφαλτοστρώσεις. Κατασκευή των αγωγών προσαγωγής λυμάτων στην μονάδα του ΒΙΟ.ΚΑ. και του αγωγού διάθεσης επεξεργασμένων λυμάτων ΒΙΟ.ΚΑ. μέχρι τον τελικό αποδέκτη.​

Φορέας κατασκευής: ΔΗΜΟΣ Ν. ΑΡΤΑΚΗΣ ΕΥΒΟΙΑΣ

Χρηματοδότηση : 2ο ΚΠΣ 2000-2006 / Επιχ. Προγρ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΠΠΕΡ​

  • Κατασκευή διπλής δεξαμενής βιολογικής αποφωσφόρωσης μετά τον Η/Μ εξοπλισμό της και χημικής αποφωσφόρωσης με οικίσκο και Η/Μ εξοπλισμού.
  • Εγκατάσταση τεσσάρων διαστρωματικών φίλτρων διαύγασης επεξεργασμένων με οικίσκο εγκατάστασης αντλητικών αναρρόφησης και αντίστροφης πλύσης.
  • Κατασκευή καταθλ. αγωγού προσαγωγής λυμάτων στον ΒΙΟ.ΚΑ. PVC Φ250/10Atm L=3.500m
  • Αγωγός τροφοδοσίας νερού της μονάδας από γεώτρηση PVC Φ100/10Atm L=700m
  • Κατασκευή αγωγού διάθεσης επεξ. λυμάτων στον τελικό αποδέκτη PVC Σ41/Φ315 L=2.704m