Ο τομέας των υδραυλικών έργων αποτέλεσε ένα σημαντικό κομμάτι της επαγγελματικής μας δραστη-ριότητας κατασκευάζοντας εν πλήθος έργων υποδομής. Η ανάληψη εργολαβιών από δημόσιους φορείς όπως αποχετευτικών δικτύων, δικτύων ύδρευσης, αντιπλημμυρικών και αρδευτικών δικτύων μας έδωσε την ευκαιρία να γνωρίζουμε τέλεια όλο το φάσμα υλοποίησης αυτών των έργων (νομοθεσία, υλικά, διαχείριση μηχανημάτων και προσωπικού, τεχνικές κλπ.)

Επίσης η χρημοτοδότηση και ο έλεγχος των έργων αυτών από εθνικούς και ευρωπαικούς φορείς μας έδωσε την δυνατότητα να μάθουμε και να αποκτήσουμε εμπειρία από όλες τις πρότυπες διαδικασίες διαχείρησης.

​Στην λίστα αναφοράς μας θα δείτε τα έργα μας με σύντομες τεχνικές πληροφορίες.