Ο πολύπλευρος και απαιτητικός κλάδος της βιομηχανίας αποτελεί μια μεγάλη πρόκληση για την εταιρεία μας η οποία έχοντας αναπτύξει ικανότητες σύνθεσης και ανάλυσης στην μελέτη, τον σχεδιασμό και την κατασκευή έργων, μπορεί να δώσει λύσεις σε συνεργασία πάντα με εξειδικευμένες εταιρείες λόγω του τεράστιου φάσματος των παραγωγικών διαδικασιών, των μηχανημάτων, των διεργασιών και των συσκευών του κλάδου.

Η εταιρία κάνοντας διαχωρισμό των βιομηχανικών και βιοτεχνικών εγκαταστάσεων σε υποτομείς όπως

  • κτιριακά έργα
  • παραγωγική διαδικασία (γραμμές παραγωγής)
  • δίκτυα εξυπηρέτησης (νερό, λύματα, ηλεκτρικά δίκτυα, πεπιεσμένος αέρας, καύσιμα αέρια, ατμός, δίκτυα πυρόσβεσης κ.λ.π.)
  • μηχανισμοί διακίνησης υλικών (γερανογέφυρες, μεταφ. ταινίες, κ.λ.π)
  • δίκτυα και εγκαταστάσεις Η/Υ και ηλεκτρ. σημάτων
  • βοηθητικές εγκαταστάσεις περιβαλλοντικής προστασίας (βιολ. καθαρισμοί, φίλτρα κ.λ.π.)

Μπορεί να αναλάβει την μελέτη – κατασκευή όλων των παραπάνω είτε μεμονωμένα είτε συνολικά, ανάλογα με την επιθυμία του πελάτη.

Στην παρούσα παγκοσμιοποιημένη οικονομία δύο από τις πιο σημαντικές παραμέτρους στην παραγωγή προϊόντων και αγαθών είναι η διαχείριση της κατανάλωσης ενέργειας και τα μέτρα που θα εφαρμοσθούν για την προστασία του περιβάλλοντος.

Εδώ η εταιρία μπορεί να δώσει λύσεις που όχι μόνο θα περιορίσουν το κόστος παραγωγής αλλά θα φέρουν προστιθέμενη αξία στα προϊόντα και θα εξασφαλίσουν ασφαλή εργασία.