Η DOMINANT ENGINEERING I.K.E. αναγνωρίζοντας τη κοινωνική και οικονομική ευαισθησία απέναντι στους εργαζόμενους της και το ευρύτερο κοινωνικό σύνολο , υιοθετεί την παρούσα Πολιτική Κοινωνικής Υπευθυνότητας, μέσω της οποίας στοχεύει στο να διαχειρίζεται θέματα με κοινωνική ευθύνη που σχετίζονται με :

 • την παιδική εργασία
 • την εξαναγκασμένη εργασία
 • την υγεία και ασφάλεια
 • την ελεύθερη συμμετοχή σε επαγγελματικούς συλλόγους
 • τις διακρίσεις και τις πρακτικές πειθαρχικών μέτρων
 • τα ωράρια εργασίας και τις αμοιβές προσωπικού

Με την ικανοποίηση των παραπάνω συνθηκών η DOMINANT ENGINEERING I.K.E. αποσκοπεί στην ανάπτυξη και διατήρηση ενός εργασιακού περιβάλλοντος που βασίζεται στην Κοινωνική Ευθύνη.

Για την επίτευξη των παραπάνω στόχων, η DOMINANT ENGINEERING I.K.E. δεσμεύεται για τα παρακάτω:

 • Τη συμμόρφωση της με τις εκάστοτε νομοθετικές απαιτήσεις.
 • Την ανάπτυξη, εγκατάσταση και εφαρμογή ενός ολοκληρωμένου Συστήματος Κοινωνικής Ευθύνης σύμφωνα με το πρότυπο SA 8000.
 • Την κατάλληλη και επαρκή εκπαίδευση/ ενημέρωση σε θέματα κοινωνικής ευθύνης του προσωπικού της, μέσω ειδικών σεμιναρίων και κατάλληλων οδηγιών / διαδικασιών εργασίας.
 • Τη συνεχή παρακολούθηση, τεκμηρίωση και αξιολόγηση των συνθηκών κοινωνικής και εργασιακής ευρυθμίας και υπευθυνότητας, καθώς και την ανασκόπηση της παρούσας Πολιτικής με στόχο τη συνεχή βελτίωση.
 • Τη διάθεση των απαραίτητων πόρων για την εκπλήρωση των παραπάνω στόχων.

H DOMINANT ENGINEERING I.K.E. θεωρεί δεδομένο ότι κάθε εργαζόμενός της θα καταβάλλει κάθε λογικά δυνατή προσπάθεια για να εκπληρώσει τις δικές του ευθύνες και υποχρεώσεις, ανταποκρινόμενος στη δέσμευση της Εταιρίας, συμβάλλοντας έτσι στη υλοποίηση της Πολιτικής αυτής. Το ίδιο ισχύει για κάθε εργολάβο ή προμηθευτή ή τρίτο ενδιαφερόμενο μέρος  της DOMINANT ENGINEERING I.K.E.

Οποιαδήποτε απαίτηση η παράπονο, μπορεί να σταλεί επιπλέον τις κάτωθι ηλεκτρονικές διευθύνσεις: Social Accountability Accreditation Services saas@saasaccreditation.org,

Social Accountability International info@sa-intl.org, Eurocert info@eurocert.gr.