Νομοθεσία Δημοσίων Έργων

  • Δημόσια Έργα και Ρυθμίσεις Συναφών Θεμάτων N. 1418 29_2_1984
  • Κατασκευή Δημοσίων Έργων Π.Δ. 609 31_12_1985
  • Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας προς το Κοινοτικό ∆ίκαιο, σχετικά µε τη σύναψη συµβάσεων προµηθειών, έργων και υπηρεσιών Π.Δ. 57 2_3_2000
  • Κωδικοποίησης της Νομοθεσίας Κατασκευής Δημόσιων Έργων N. 3669 18_6_2008
  • Ρυθμίσεις Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Μεταφορών, Δημοσίων Έργων και άλλες διατάξεις N. 4070 10_4_2012 άρθρο 133_137
  • Ρυθμίσεις θεμάτων Μεταφορών, Τηλεπικοινωνιών και Δημοσίων Έργων και άλλες διατάξεις N. 4313 17_12_2014 άρθρο 70_71
  • Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) N. 4412 8_8_2016
  • 4412 Διορθώσεις Α N. 4412 24_10_2016 διορθώσεις Α
  • 4412 Διορθώσεις Β N. 4412 3_11_2016 διορθώσεις Β