Η εταιρία είναι εγγεγραμμένη στο μητρώο εργοληπτικών επιχειρήσεων του υπουργείου Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων και διαθέτει πτυχίο ΜΕΕΠ στις παρακάτω κατηγορίες έργων – εξειδικευμένες εργασίες :

ΟΔΟΠΟΙΑ 3η Τάξη
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ 3η Τάξη
ΥΔΡΑΥΙΚΑ 3η Τάξη
ΛΙΜΕΝΙΚΑ 3η Τάξη
ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ 3η Τάξη
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ – ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ 3η Τάξη
Πιστοποιήσεις - Κεντρική εικόνα

Παράλληλα η εταιρία ακολουθώντας τις σύγχρονες μορφές οργάνωσης και με στόχο την αναδιοργάνωση όλων των διαδικασιών λειτουργίας της εταιρίας σύμφωνα με τα πρότυπα διασφάλισης ποιότητας βρίσκεται σε διαδικασία πιστοποίησης σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO9001:2015 που καλύπτει το αντικείμενο μελετών και κατασκευών δομικών και ηλεκτρομηχανολογικών έργων, το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO14001:2015 που αφορά την περιβαλλοντική διαχείριση και το πρότυπο ΕΛΟΤ 1801: 2008 OHSAS1801: 2007 που αφορά την ασφάλεια και υγεία στην εργασία.